ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

 ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ Λαγκαδά, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Β' εξάμηνο των σπουδών τους, να καταθέσουν στο ΙΕΚ Λαγκαδά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail του ΙΕΚ την αίτηση επανεγγραφής υπογεγραμμένη, ΑΥΣΤΗΡΑ το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΔΙΕΚ.

Το έντυπο της αίτησης επανεγγραφής θα το βρείτε ΕΔΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρακαλούμε η αίτηση που αποστέλλετε να είναι υπογεγραμμένη


 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Καταρτιζόμενος σε ΙΕΚ που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ, ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει

από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου.


Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί, προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε, το οποίο υποχρεούται να του προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την αίτησή του.

Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να κάνει τα εξής:

1ον: Επικοινωνεί με το  ΙΕΚ στο οποίο επιθυμεί να μεταγραφεί (ΙΕΚ προορισμού) και ενημερώνεται για τυχόν κενές θέσεις στην ειδικότητα του στο εξάμηνο που πρόκειται να φοιτήσει (Γ' εξάμηνο).

2ον.: Εφόσον το ΙΕΚ προορισμού έχει θέσεις ο καταρτιζόμενος πρέπει υποβάλει αίτηση στο ΙΕΚ προέλευσης του (το ΙΕΚ στο οποιο φοιτεί και από το οποίο θέλει να αποχωρήσει), για να παραλάβει τον ατομικό του φάκελό του ο οποίος πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε το ατομικό του δελτίο και φωτοτυπία ταυτότητάς του.

3ον.: Υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ προορισμού, προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο, τον οποίο έχει ήδη παραλάβει από το ΙΕΚ που φοιτούσε (βήμα 2). Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την αίτηση μετεγγραφής:

Αίτηση μετεγγραφής καταρτιζομένου που θέλει να έρθει στο ΔΙΕΚ Λαγκαδά

 Οι αιτήσεις μετεγγραφής εγκρίνονται ή απορρίπτονται από το ΙΕΚ υποδοχής

Αίτηση για λήψη ατομικού φακέλου στο ΔΙΕΚ Λαγκαδά, καταρτιζόμενου που θέλει να φύγει σε άλλο ΙΕΚ με μετεγγραφή

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρακαλούμε η αίτηση που αποστέλλετε ή καταθέτετε να είναι υπογεγραμμένη


Προϋποθέσεις μετεγγραφών από Ιδιωτικό σε Δημόσιο ΙΕΚ είναι οι κάτωθι:
α) το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εννιά (9.000 €) χιλιάδες ευρώ,
β) εξέταση δυνατότητας υποδοχής από το Δημόσιο ΙΕΚ


 


  ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Α) Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα.
Β) Καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα.
Γ) Καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. παλαιών ειδικοτήτων (πριν το 2013) που δεν έχουν ολοκληρώσει
τη φοίτησή τους και θέλουν να ενταχθούν σε αντίστοιχή νέα ειδικότητα.
Δ) Πτυχιούχοι εξειδίκευσης Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ.

που επιθυμούν να καταταγούν στο Γ΄εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας των Ι.Ε.Κ.δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατάταξης στα Ι.Ε.Κ., αποκλειστικά και μόνον την περίοδο των εγγραφών στα Ι.Ε.Κ. όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (1-30 Σεπτεμβρίου)  καταθέτοντας ταυτόχρονα σχετικά
δικαιολογητικά:

1. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου - αφορά όλους τους υποψηφίους,

2. αντίγραφο Πτυχίου Ειδικότητας/Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) - Αφορά απόφοιτους και πτυχιούχους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου, ΤΕΛ, Εξειδίκευσης ΕΠΛ.

3. Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου - αφορά αποφοίτους/καταρτιζόμενους ΙΕΚ

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρακαλούμε η αίτηση που αποστέλλετε ή καταθέτετε να είναι υπογεγραμμένη